Podmienky používania

Podmienky používania

Prevádzkovateľom webstránky lacny-radiator.zanzi.sk je ZANZI s.r.o., Haniska 429, 044 57 Haniska (Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 13611/V, IČO: 36217441) (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Prístup na webstránku lacny-radiator.zanzi.sk a jej použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na túto www stránku vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, z webstránky prosím odíďte. Všetky dokumenty, materiály, fotografie, ilustrácie či texty uverejnené na tejto webstránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ má k týmto udelený súhlas ich vlastníka. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať obsah (materiál) uverejnený na tejto www stránke alebo akejkoľvek inej www stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovateľom. Materiál sa môže používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použiť pre komerčné alebo podobné účely. Pri použití materiálu sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky materiály sa musia použiť spolu s textom, ktorý k materiálu patrí, a neporušené musia ostať všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Neoprávnené používanie materiálov z www stránky prevádzkovateľa môže byť posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. Uvedené oprávnenie neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam prevádzkovateľa. Akékoľvek neoprávnené použitie ochranných známok prevádzkovateľa je zakázané.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, a to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti www stránky bez oznámenia alebo ich uverejnenie čiastočne alebo definitívne zastaviť. Uvedené informácie nemusia byť aktuálne. Odporúčame preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na tejto www stránke predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Ak potrebujete informácie produktoch a službách kontaktuje nás priamo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej www stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania www stránky alebo na nej uverejnených materiálov. Všetky informácie, produkty, materiály a služby obsiahnuté na tejto www stránke alebo poskytnuté touto www stránkou, vrátane všetkého textu, grafiky, liniek, animácií, java scriptov, cookies, produktov a materiálov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, garancií alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných. Okrem toho prevádzkovateľ negarantuje, že táto www stránka bude fungovať bezchybne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej www stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania www stránky alebo uverejnených materiálov.

Akékoľvek informácie ponúkané na stránkach, ku ktorým sa dostanete cez našu stránku, neschvaľujeme ani neodsúhlasujeme a nedávame žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto www stránkach. Ak sa rozhodnete vstúpiť na prepojené web stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku používania www stránok tretích osôb.

Aktualizácia všeobecných podmienok používania webovej stránky: 24.04.2015.

Hlavná stránka         Ochrana osobných údajov           Pravidlá používania súborov cookies

Zdielať